Registro de cooperantes

Descrición da modificación

Escribe os campos que desexas que sexan modificados, os novos datos serán enviados o administrador que os validará

Datos Persoais

Nome Apelidos
Lugar de Nacemento Data de Nacemento
Localidade de Contacto E-mail
Dirección Postal Teléfono

Datos Profesionais

Nome da Organización* País
Provincia Localidade
Tipo Organización Posto
Tipo Proxecto Anos de Experiencia
Data Comezo Data Final

Observacións

Historial

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicámoslle que os datos que nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, co fin de poder manter un rexistro actualizado de cooperantes galegos/as no exterior. O titular dos datos de carácter persoal autoriza expresamente a que o Responsable do Ficheiro publique na páxina web http://www.cooperaciongalega.org os datos relativos ao sector de actividade, o país de destino e o tipo de organización no que exerce de cooperante, e á cesión dos seus datos persoais a terceiros, de acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, co fin de xestionar o dito ficheiro. A Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros. Así mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante correo electrónico dirixido a lopd@xunta.es ou ben mediante escrito dirixido ao Servizo de Formación e Coord. Institucional da Cooperación ao Desenvolvemento, Rúa dos Feáns, 5 baixo, 15706 Santiago, A Coruña